13-20


Vi som jobber i 13-20 er voksne med tid for ungdom. Med oss kan du snakke om alt du tenker på. 13-20 er et gratis samtaletilbud for alle i alderen 13 til 20 år.

13-20 ønsker gjennom bruk av tid og anerkjennelse å bidra til at ungdom blir sett og anerkjent for den de er, og opplever trygghet i forhold til seg selv og andre.
All kontakt med 13-20 er frivillig og kan tilpasses ungdommens egne ønsker. Ungdom trenger ikke henvisning for å snakke med 13-20, det betyr at du kan ta direkte kontakt med oss. 

Hvem jobber i 13-20?
Vi som jobber i 13-20 er engasjerte ungdomsdiakoner. Ansatte i 13-20 har sosialfaglig grunnutdanning, samt master i diakoni.  Dette innebærer en ekstra fagkompetanse på å snakke om temaer som tro, tvil og eksistensielle spørsmål.

Hvordan jobber 13-20?
13-20 møter først og fremst ungdommer gjennom enkeltsamtaler. Vi har også undervisning for ungdomsledere, og gutte- og jentegrupper på skoler og for konfirmanter. Vi har bakvakt på alle konfirmantleirene i regi av Den norske kirke i Bærum, og er tilstede når det skjer noe uforutsett. Vi holder kurs i forebygging av seksuelle krenkelser og overgrep. 

13-20 snakker med all ungdom uavhengig av livssyn. Man trenger ikke ha noen tilknytning til kirken for å snakke med oss, og trosspørsmål vil heller ikke tas opp i samtalen med mindre ungdommen ønsker det selv. 

Ungdom som er i kontakt med 13-20 behøver ikke samtykke fra foreldre/foresatte, jamfør §31 og §33 i barneloven, se også forarbeidene til paragrafene. 13-20 har taushetsplikt og det er opp til ungdommen selv om foresatte skal få tilgang til enkeltopplysninger. 

13-20 har imidlertid meldeplikt, det betyr at ansatte i 13-20 plikter å håndheve melde- og avvergingsplikt om de sitter på opplysninger som man har grunn til å tro kan skade ungdommens eller andres liv og helse. I slike tilfeller vil den aktuelle ungdom bli orientert om at opplysninger vil bli delt med foresatte eller meldt ifra om til det offentlige.

13-20 samarbeider med skolene, helsesøstre, Politiet, Barnevernet, Sandvika Storsenter, Nokas, menighetene, BUP, Ungdomstjenesten, Utekontakten, med flere. 

Hvor er 13-20?
Du finner oss i Rådmann Halmrasts vei 14 i Sandvika, 13-20 sin inngang er i bakgården, via gjennomgangen ved Baker Hansen eller opp fra Sandvikaelven. Her tar vi imot ungdommer til samtale og har våre kontorer. Vi har også en bil og tilbyr gjerne samtaler på biltur, kafé, eller mens vi er ute og går. Du bestemmer hva som kjennes best for deg. 

13-20 har nylig startet opp to nye avdelinger i Bergen og Ullensaker kommune, i tillegg til Bærum. 
Sjekk oss ut på www.13-20.no.  

Kontaktinformasjon:

Ida Vesterås
Faglig ansvarlig, ungdomsdiakon
Tlf: 98267833
ida@13-20.no