Europeisk omsorgspris til kirken i Bærum


Hedret for fremragende samtaletilbud for ungdom

 
Kirken i Bærum er tildelt Eurodiaconia Award 2014 for fremragende praksiser innen diakonalt sosialarbeid. Eurodiaconia er det ledende nettverket for diakonalt arbeid i Europa, og har medlemmer i 24 land. 
 
Bærum får årets Eurodiaconia pris for det ungdomsdiakonale samtaletilbudet ”13-20”. De tre ungdomsdiakonene Solberg Lindtjørn, Ida Vesterås og Liv Hilde Myrset Briså arbeider til daglig med samtaletilbudet ”13-20” i Bærum. Arbeidet startet i 2010 etter at kirkevergen hadde fått med seg Bærum kirkelig fellesråd og Bærum kommune til å bevilge penger til forebyggende ungdomsarbeid.
 

 

Samtaler til støtte for ungdom og foresatte
Begrunnelsen for prisen er ”13-20”s tydelige refleksjon rundt de diakonale verdiene samtaletilbudet jobber ut fra, samt den positive innflytelsen dette arbeidet har i unge menneskers liv.  

- 13-20 er et samtaletilbud for ungdom i alderen 13-20 år i Bærum. Vårt fokus er å være en støtte for ungdom og deres foresatte i ungdomstiden, en periode i livet som kan oppleves krevende for mange, forteller faglig leder for ungdomsdiakonene i Bærum, Marianne Solberg Lindtjørn. - Tilbudet skal bidra til at ungdom blir sett og anerkjent for den de er, slik at de kan være trygge på seg selv i møte med andre og ta gode valg. I samarbeid med politiet og lokalt næringsliv gjennomfører 13-20 også et ’naskeprosjekt’ hvor ungdom som blir tatt for butikktyveri gis et oppfølgingstilbud som har redusert tilbakefallsgraden betydelig.
 
- Det er gledelig å få den anerkjennelsen som denne prisen betyr, men den største belønningen er at vi daglig opplever at vi kan gjøre en avgjørende forskjell i mange unge menneskers liv, sier Lindtjørn. - Dette er en utrolig meningsfylt jobb.
 
Støtte fra kommunen 
 
- For oss kom Eurodiaconia-prisen som overraskelse, og vi opplever den som en stor inspirasjon og anerkjennelse til samtaletilbudet 13-20 som er utviklet her i Bærum, sier kirkeverge Svein Erik Tøndel Andersen. Dette nybrottsarbeidet har allerede skapt mye interesse fra kirkeverger, fagmiljøene og utdanningsinstitusjoner utover landet, og vi har også hatt pågang fra fagmiljøene i Norden og USA. Og nå kom altså de europeiske kirkene inn i flokken også. 
 
- Vi har de siste årene satset bevisst på diakoni på tvers av menighetsgrensene, og har i god dialog med kommunen og menighetene klart å øke antall diakonistillinger fra fire til 13 her i Bærum. Prisen er en påminnelse om hvor viktig det diakonale arbeidet er i kirken. Uten Bærum kommunes bevisste og entusiastiske støtte hadde vi ikke kunnet etablert dette tilbudet, sier kirkevergen. - Jeg mener at kirkens omsorgsarbeid vil være vårt vekstområde i årene som kommer, slik kan vi befeste kirkens stilling som viktig samfunnsaktør i lokalmiljøet..
 
På ungdommers premisser
 
- Samtalene foregår på ungdommens premisser, og kan dreie seg om alt fra overgrep, vold, forventningspress, spiseforstyrrelser, selvskading, sorg, kropp og seksualitet, rus, familieforhold og mobbing, forteller Lindtjørn. De tre ungdomsdiakonene har sosialfaglig utdanning og mastergrad i diakoni.
 
- 13-20s diakonale profil handler kort sagt om å være en medvandrer. Istedenfor å dytte eller dra ungdommen i en bestemt retning, ønsker 13-20 å gå ved siden av den andre i ungdommens tempo. Det er ungdommen som tar veivalgene underveis, men i dialog med diakonen får de rom til å reflektere over sine valg og se nye muligheter de kanskje ikke visste om, sier ungdomsdiakon Mariann Solberg Lindtjørn.

 
Kontakter for informasjon:   
Kirkevergen i Bærum, Astrid Holmsen Krogh, tlf. 996 93 553
Faglig leder for ungdomsdiakonene, Mariann Solberg Lindtjørn, tlf. 982 67 835
 
 
Pressemeldingen som pdf

Budstikka skriver om saken:


 
Bakgrunn
- Om Eurodiaconia
Eurodiaconia er det ledende nettverket for diakonalt arbeid i Europa, med 24 medlemsland og et bredt spekter av diakonale aktører. Organisasjonen representerer det kirkelige omsorgsarbeidet i de lutherske, reformerte, ortodokse og anglikanske kirkene i 22 land i Europa. Fra Norge er Den norske kirke, Diakonhjemmet og Kirkens Bymisjon medlemmer. 
 
Eurodiaconia ble opprettet i 1997, og arbeider med å linke diakonale aktører sammen. Gjennom tverrkulturelt samarbeid ønsker de å tilrettelegge for sårbare gruppers muligheter for inkludering, ivaretakelse og myndiggjøring i samfunnet. Eurodiaconia fokuserer på synliggjøring av sosiale behov, utvikling av nybrottsarbeid og politisk påvirkning på temaer som fattigdom, sosial marginalisering, og ulike helse- og sosialtilbud i Europa.
 
- Om prisen:
I 2007 begynte Eurodiaconia med en årlig prisutdeling for å anerkjenne fremragende praksiser innen diakonalt sosialarbeid. Hensikten med prisen er todelt: 1) Fremme bevissthet rundt diakoni og kommunisere diakoniens egenart til sentrale beslutningstakere i Europa 2) Bygge relasjoner mellom diakonale organisasjoner i Europa, samt oppmuntre til praksisdeling på tvers av landegrenser. 
 
I år består juryen av følgende personer: 
 
1)  Davide Rosso, styremedlem i Eurodiaconia
2)  Kristine Jansone, General Secretary of the Ecumenical Youth Council in Europe 
3)  Anne Guyaz, Member of the World Board of the World Association of Girl Guides and Girl Scouts
 
 

Tilbake