Kirkemusikk


Musikken er en viktig del av kirkens livsutfoldelse; den «maler» himmelen, den er tilbedelsens språk, den kommuniserer kirkens budskap og den styrker menighetens fellesskap. 

Menighetens kantor leder den kirkemusikalske virksomheten og skal være med å forvalte og gjøre tradisjonelle og nye kirkemusikalske verdier levende, og bidra til bredde og kvalitet i det kirkemusikalske og kulturelle arbeidet i menigheten. 

Det er elleve kantorer i Bærum i ulik stillingsprosent (mellom 50% og 100%). 
Kantorene har sitt hovedvirke i de ti kirkene i prostiet, men har også som oppgave å utføre organisttjenesten på Haslum krematorium hvor mange av gravferdsseremoniene i Bærum finner sted. Kantorene er primært knyttet til sine lokalmenigheter, men om sommeren er det vaktordninger i hele prostiet for å lette ferieavviklingen og redusere behovet for vikarer.
 
Gjennom uken er et stort antall mennesker (barn, unge og voksne) aktive i korvirksomhet og annen kulturell aktivitet i menighetene i Bærum. Noen menigheter driver barnekor i SFO-tiden i samarbeid med skoler i nærmiljøet.  I Høvik menighet driver kantor Thröstur Eiriksson bygdas eneste guttekor. Korsangen er en av de største frivillige aktivitetene i samfunnet, og er et kjerneområde i det musikalske livet i soknet. Det er ikke få årsverk som på denne måten legges ned i frivillig innsats. De fleste menighetene har kortilbud for flere alderstrinn. Babysang er blitt populært de siste årene og gir mulighet for en ny møteplass mellom kirken og småbarnsfamilier. I tillegg til kantorene er også frivillige med på å lede korvirksomheten. Særlig ser vi dette i familiesangarbeidet.

Menighetene er viktige kulturaktører i sine lokalmiljøer. Mange amatørmusikere – barn og voksne – medvirker ved gudstjenester og konserter i kirkene. Lokale kor og korps benytter kirken til konserter, og på denne måten skapes det godt samarbeid og gode relasjoner i nærmiljøet. Ikke minst i førjulstiden opplever vi stor aktivitet i kirkene. Flere av kirkene benyttes også av musikk- og kulturskolen til øvingslokaler og konserter, ofte i samarbeid og samspill med kirkens kantor.  

Menighetenes kor er aktive på kulturarenaer også utenfor kirken med deltagelse på kommunale arrangementer - som Byfesten i Sandvika. På denne måten synliggjøres det også at kirken er en av kommunens største aktører innenfor kultur.

Kantorene i Bærum bidrar på ulike måter til et variert musikalsk uttrykk i menighetenes gudstjenester. En ny tradisjon ble introdusert i Tanum kirke høsten 2018. Kantor Tord Gustavsen og menighetens prester har utviklet «Musikk-meditasjon» som finner sted en onsdagskveld i måneden. Dette er en liturgisk samling med meditativ musikk, poesi og ny liturgi med inkluderende språk. Det legges stor vekt på musikk og stillhet. Solister på høyt nivå medvirker i samspill med kirkens kantor. Disse onsdagskveldene samler mye mennesker i Tanum kirke.

Det foregår utstrakt konsertvirksomhet i kirkene, og det meste av den er i regi av menighetenes kantorer. Her fremføres større og mindre kirkemusikalske verk i et utstrakt samarbeid mellom gode, lokale amatører og profesjonelle instrumentalister og solister. 

 

Tilbake