Kandidater til valg på menighetsråd i Bryn menighet 8. - 9. sept 2019

Kandidater til valg på menighetsråd i Bryn menighet 8. - 9. sept 2019

03.05.2019

Åpning for nominasjon av supplerende kandidater

Vedlagt er nominasjonskomiteens liste over kandidater til menighetsrådsvalget i Bryn
samt forslagsstillere.
Du kan åpne listen her.

Det er åpnet for supplerende nominasjon av kandidater.
Frist for levering av supplerende kandidater er kl 12 den 5. juni 2019 til Bryn menighetsråd.
Veiledning og liste til bruk ved supplerende nominasjon kan hentes her:
https://kirken.no/globalassets/kirken.no/om-kirken/slik-styres-kirken/kirkevalget/2019/for-medarbeidere/4.7.1-veiledning-supplerende-nominasjon-mr.pdf

Skjema til registrering av kandidater kan lastes ned her.

Du kan lese mer om kirkevalget på kirkevalget.no