Vi ønsker oss kirke- og kultursenter på Fornebulandet

19.09.2018

Vi ønsker oss kirke- og kultursenter på Fornebulandet

I disse dager jobber de ulike partier med sitt partiprogram til neste års kommunevalg. Som vi nylig leste i Budstikka i en artikkel av Weseth og Veum, er Høyres programkomite delt på midten i spørsmålet om sambrukskirken skal komme snart eller utsettes. Det knappe mindretallet uttaler det slik: «Sikre sentral plassering av sambrukskirken ved Fornebu S. Arbeide for snarlig bygging av Fornebu sambrukskirke». Vi som jobber i Den norske kirke i Bærum mener dette er viktig og naturlig av følgende grunner:

Møteplass for alle.
I alle bomiljø trenger vi ikke-kommersielle møteplasser. Den ønskede sambrukskirken / kirke- og kultursenter på Fornebulandet er tenkt som er slikt sted. Bygget må ligge sentralt plassert for å virkeliggjøre denne møteplassfunksjonen. Vi ser for oss en bygning med kirkerom, livssynsnøytralt seremonirom, scene og rom for kulturarrangement, ungdomslokaler, åpen kafè, gjerne bibliotek og plass til «Fornebu Gjenbruk».

Dette er altså ikke bare et kirkebygg, men er tenkt som en viktig møteplass uavhengig av kirkemedlemskap. Vi har blitt et mer flerkulturelt samfunn. Kirken har erfaring med dialogarbeid med mennesker av ulik tro og livssyn. Kjennskap til og kunnskap om hverandre, styrker relasjoner. I Bærum ble «Bærum tros- og livssynsforum» etablert i 2017. Sambrukskirken kan være en møteplass for dialog.

Skal kirken kunne bidra i sitt viktige samfunnsbyggende oppdrag for mennesker i alle aldere, er det viktig at bygget kommer på plass nå, ikke om flere tiår. Bærum kommune har velvillig bevilget penger til samtale- og rådgivningstilbudet «13-20». Her er nå fire ungdomsdiakoner i arbeid med base i Sandvika. Dette arbeidet for ungdom som trenger noen å prate med, har vært en stor suksess og blant annet vunnet den europeiske diakoniprisen.

Vi ser for oss at «13-20» også kan bruke den nye sambrukskirken for å ha samtaler med ungdom der. Bygget skal også være et møtested for ensomme mennesker, barnefamilier og pensjonister som det er mange av i leilighetene på Fornebulandet. Dette vil være et sted som brukes «24/7».
 

Folkekirke. 
Fra 2012 har Den norske kirke blitt omtalt i Grunnloven (§16) som «Norges folkekirke». Dette er en videreføring av den rollen kirken har spilt i samfunnet i mange hundre år. Stortinget ønsker at kirken ikke bare skal være et kirkesamfunn for sine medlemmer, men favne bredt. Høyres programkomite understreker at kirken har en sentral plass for mange av våre innbyggere på livets viktigste dager. I Bærum er 65 % av befolkningen medlemmer av kirken og bruker den til hverdag, sorg og fest.

Vi har mange eksempler på at kirken også er et sentralt møtested for andre enn kirkens medlemmer, blant annet ved større kriser nasjonalt og lokalt. Vi kan nevne terrorhendelsen 22.juli 2011, men like mye lokale tragedier hvor kirkene åpner sine dører og blir et viktig samlingssted for lokalsamfunnet. Dette viser at kirken fortsatt står støtt som en åpen folkekirke i det norske samfunn.

Sambrukskirken på Fornebu vil ivareta denne folkekirkefunksjonen for de som bor på Lysaker, Fornebu og Snarøya.

Stor innflytting. 
Fornebulandet blir en av landets mest folkerike menigheter når utbyggingen er fullført. Skal kirken kunne utføre sitt samfunnsoppdrag som folkekirke, må den ha fleksible lokaler som er sentralt plassert. Det er viktig at denne møteplassen realiseres i fasen når mange flytter inn. Det stedet vi feirer livets store overgangsriter, som dåp, konfirmasjon, vielse og gravferd er viktig for oss, det skaper tilhørighet, og bygningen blir viktig i familiens historie. 

Vi tror et vakkert, åpent og funksjonelt kirke- og kultursenter kan være med å gi «sjel» og tilhørighet til lokalsamfunnet på Fornebulandet, slik vi ser tilsvarende bygg fungerer mange andre steder. Derfor er dette et prosjekt kirken og andre lokale krefter som Fornebulandet vel, ønsker å ha på plass så snart som mulig!

 

Gunnar Næsheim                         Astrid Holmsen Krogh
Prost i Bærum                               Kirkeverge i Bærum
 

 

Mer om saken